مردی شبی خواب عجیبی دید.دید که گروهی فرشته مشغول کاری هستند .از یکی از فرشته ها پرسید:این چه کاریست که شما ها سخت مشغول به انجام ان هستید؟فرشته پاسخ داد ما مسئول تحویل گرفتن درخواست های مردم هستیم که انها توسط پیک هایی از زمین به دست ما میرسند.مرد از ان گروه فاصله گرفت و به راه خود ادامه داد و باز به دسته دیگری از فرشتگان رسید که انان نیز سخت مشغول انجام کار بودند.از یکی از انان پرسید:شما مشغول انجام چه کاری هستید؟فرشته پاسخ داد:ما الطاف و نعمتهای خداوند را برای بندگان او می فرستیم.مرد باز به راه خود ادامه داد در بین راه فرشته ای تنها را دید که گوشه ای نشته و منتظر است.از او پرسید:چرا شما بی کار نشسته اید؟فرشته گفت:اینجا محل تصدیق پیام است.بندگانی که دعاهایشان اجابت شده باید جواب بفرستند ولی تعداد کمی از انها این کار را می       
! کنند.مرد پرسید:انها باید چه کار کنند؟فرشته پاسخ داد:خیلی ساده فقط باید بگویند خدایا سپاسگزارم